dcsimg
Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
Projekt Planerat

Hyresrätter sydost om korsningen Folkparksvägen-Kristallvägen

Solberga

Vid kvarteret Rosenstenen, söder om korsningen Folkparksvägen och Kristallvägen i Solberga, föreslås 80 lägenheter i så kallade Stockholmshus. Stockholmshusen är stadens satsning för att bygga bostäder snabbare och till lägre kostnader.

Projektfakta

80 hyresrätter längs Folkparksvägen

Planförslaget innebär nybyggnation av ca 80 lägenheter i flerbostadshus, så kallade Stockholmshus, vid Folkparksvägen i Solberga. Den föreslagna bebyggelsen anpassas till omgivande byggnader och bygger vidare på strukturen i området med förgårdsmark och entréer mot gatan. 

De nya bostadshusen placeras längs Folkparksvägen och Kristallvägen med entréer mot gatan vilket bidrar till en ökad stadskänsla med mer liv och rörelse. Träd ska sparas i så stor utsträckning det är möjligt och den gröna förgårdsmarken blir en fortsättning på den gröna karaktär som Folkparksvägen har idag. 

Planerad förtätning

Stockholm växer och det kräver fler bostäder. Staden har som mål att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030. Staden har undersökt hur Solberga skulle kunna förtätas och var det är lämpligt att bygga nya bostäder. Syftet var att få en överblick och åstadkomma en helhet för utveckling av Solberga, med bostäder, grönstruktur, tillgång till service. Förutom att bygga fler bostäder är målet med en förtätning av området att skapa mer liv och rörelse på Folkparksvägen. När fler människor flyttar in skapas också underlag för bättre service och större butiksutbud.

Tidplan

  • Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden 13 juni 2018.
  • Samråd planeras till andra kvartalet 2019.
  • Granskning planeras till fjärde kvartalet 2019.
  • Antagande i stadsbyggnadsnämnden planeras till första kvartalet 2020.

Byggaktör

Stockholmshem.

Stockholmshusen

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Nina Mjaaland

Stadsplanerare, Stadsbyggnadskontoret

Hannes Appelgren

Projektledare, exploateringskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad