dcsimg

Samråd om tillbyggnad av Tekniska museet

Flygbild över tillbyggnaden som har ett kupolliknande tak
Flygbild över tillbyggnaden (Bild: Elding Oscarson)
  • Öppettid

    14 jan–3 feb

Förslag till ändring av detaljplan för fastigheten Norra Djurgården 1:1 där en till- och ombyggnad planeras av Tekniska Museets lokaler. Samrådet pågår till 3 februari 2020.

Förslag till detaljplan

En till- och ombyggnad på befintlig byggrätt planeras av Tekniska Museets lokaler inom fastigheten Norra Djurgården 1:1. Lokalerna är placerade inom museets centrala delar, intill Wallenbergshallen. I den nya byggnaden planeras ett nytt center för vetenskapskommunikation.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planen handläggs med begränsat standardförfarande

Detta planärende handläggs med ett begränsat standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 18 §.

Begränsat standardförfarande innebär att förslaget godkänns av en begränsad samrådskrets (exempelvis sakägare och remissinstanser) under samrådet.

Om planförslag med begränsat standardförfarande på Boverkets webbplats 

Läs mer om projektet