dcsimg

Samråd om skola i Sätra

tecknad karta över området med fastigheten inringad med röd cirkel.
Fastigheten inringad med röd cirkel. Tunnelpåslag till Förbifart Stockholm , grovt illustrerad med svart streckad linje.
  • Öppettid

    28 apr–10 jun

Lämna dina synpunkter på förslaget om att skolverksamhet ska fortsätta att bedrivas inom fastigheten Storsätra 1 i Sätra. Fastigheten byggs ut något. Du kan lämna synpunkter till och med den 10 juni 2020.

Förslag till detaljplan

För att säkerställa skolverksamheten på lång sikt föreslås planändring för att möjliggöra skoländamål på fastigheten. Förslaget omfattar även utökad byggrätt inom fastigheten genom på- och tillbyggnad.

Tillbyggnaden föreslås som en förlängning av byggnaden mot sydväst. Parkeringsytor kommer att tas i anspråk varför en översyn av parkeringsbehovet på fastigheten kommer att göras i det fortsatta arbetet.

Sedan några år tillbaka driver Internationella Engelska Skolan verksamhet i del av fastigheten med stöd av tidsbegränsat bygglov.

Titta på förslaget

Förslaget visas under samrådstiden 28 april–10 juni 2020 i lokal Fyrkanten i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4. Förslaget visas också på medborgarkontoret i Skärholmen, Bodholmsplan 2, de tider som kontoret håller öppet.

Synpunkter på förslaget

Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Information om samrådsmöte

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika möten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Kontaktuppgifter finns på projektsidan på webbplatsen Stockholm växer.

Läs mer om projektet