dcsimg

Samråd om 600 lägenheter i Smedshagen

Vy av lokalgatan vid Smedshagsvägen. Till höger syns planerade punkthus på den tidigare markparkeringen.
Vy av lokalgatan vid Smedshagsvägen. Till höger syns planerade punkthus på den tidigare markparkeringen. Bild: Strategisk Arkitektur.
  • Öppettid

    16 jun–17 aug

Lämna dina synpunkter på förslaget om detaljplan för fastigheten Vitsenapen 1 i Smedshagen. Planförslaget innebär att cirka 600 bostäder ska byggas. Du kan lämna synpunkter till den 17 augusti 2020.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Planförslaget möjliggör cirka 600 nya bostäder och medför att Smedshagen utvecklas till en urban miljö med kvalitativa gröna inslag. Nya lokaler för service planeras i anslutning till kollektivtrafik och befintligt stadsdelscentrum. Utbyggnadsförslaget ger upphov till en ny förskola som placeras i närheten av den befintliga.

Planområdet

Planområdet utgörs av bostadsområdet Smedshagen i Hässelby Villastad. Det aktuella området avgränsas av de större trafiklederna Växthusvägen och Lövstavägen samt lokalgatan Mäster Karls väg. I norr avgränsas området av grönområdet Blåsippan och i öster av radhusbebyggelse i Vitplistern med flera.

Titta på förslaget

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 16 juni - 17augusti 2020 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Läs mer om Smedshagen