dcsimg

Samråd om utbyggnad av förskola i Farsta Strand

Vy från sydväst. Visionsbild över hur förskolebyggnaden kan komma att se ut.
Vy från sydväst. Visionsbild över hur förskolebyggnaden kan komma att se ut. Bild: Nirás Arkitekter.
  • Öppettid

    16 jun–14 aug

Lämna dina synpunkter på förslaget om detaljplan för fastigheten Risselö 2 i Farsta Strand. Du kan lämna synpunkter till den 14 augusti 2020.

Inbjudan samråd

Förslag till detaljplan

Planförslaget innebär att befintlig förskolegård inom Risselö 2 utvidgas med mark från del av Farsta 2:1 samt en utökad byggrätt som möjliggör att förskoleverksamheten kan utökas i ändamålsenliga lokaler. Placeringen av byggnaden utgår från att förskolegården ska bli så stor och sammanhållen som möjligt och att barnen ska få en bra utomhusmiljö. 

Planområdet

Planförslaget möjliggör en förskola i två plan med sadeltak. Den är placerad längs med Ekshäradsgatan. Komplementbyggnader för verksamhetens behov får uppföras. Planförslaget innebär en förskolegård med en total friyta om cirka 3 450 kvm.

Titta på förslaget

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 16 juni – 14 augusti 2020 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4. Planförslaget visas även i Farsta bibliotek, Farstagången 8, de tider då lokalen har öppet.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Läs mer om projektet