dcsimg

Granskning av förskola i Skarpnäck

  • Öppettid

    16 sept-13 okt

Förslaget om ny förskola i Skarpnäck har bearbetats och ställs ut för granskning under tiden 16 september till och med 13 oktober 2020. Det är sista tillfället att lämna synpunkter på detaljplanen innan den beslutas

Granskning av förslaget

Granskning pågår 16 september – 13 oktober 2020.

Här kan du titta på förslaget under samrådsperioden:

Dina synpunkter ska lämnas senast 13 oktober 2020, mer information finns i bygg- och plantjänsten.

Bygg- och plantjänsten

Stadsbyggnadsnämnden beräknas kunna godkänna planen i dec 2020.

Kort om förändringar i förslaget

Med anledning av de synpunkter som framförts under samrådet har byggnaden vridits upp och placeras med långsidan mot Horisontvägen.

Planområdet har mot angränsade fastighet i öster har justeras. Gångvägen väster om planområdet har justerats och planområdet utökats

Bebyggelsens gestaltning har setts över för att bättre ansluta befintlig bebyggelse. Fler träd har också skyddats i detaljplanen.

Tyck till

Du kan lämna synpunkter från den 16 september-13 oktober 2020 via e-post till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

eller via post till:

Stadsbyggnadskontoret

Box 8314

104 20 Stockholm

Ange ärendets diarienummer: 2017-19304

Den som inte framfört synpunkter senast 13 oktober 2020 har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Läs mer om projektet