dcsimg

Granskning av förslag på bostäder vid Blackebergsbacken och Blackebergsvägen

Flygvy över föreslagen bostadsbebyggelse. Bild: Nyréns.
  • Öppettid

    16 sept-13 okt

Förslaget om nya bostäder vid längs Blackebergsbacken och Blackebergsvägen har bearbetats och ställs ut för granskning under tiden 16 september till och med 13 oktober 2020. Det är sista tillfället att lämna synpunkter på detaljplanen innan den beslutas.

Granskning av förslaget

Granskning pågår 16 september – 13 oktober 2020.

Här kan du titta på förslaget under samrådsperioden:

Dina synpunkter ska lämnas senast 13 oktober 2020, mer information finns i bygg- och plantjänsten.

Bygg- och plantjänsten

Kort om förändringar i förslaget

Två byggnadskroppar har strukits (område B). 

Byggnadskropparna intill villorna på Blackebergsvägen har sänkts för att bättre möta den befintliga bebyggelsen på andra sidan vägen.

Byggnaderna på den östra sidan om Blackebergsvägen har skjutits söderut för att skapa ett större hänsynsavstånd till befintlig bebyggelse och till Riksintresset.

Gestaltningen har omarbetats, nu föreslås fasader i puts med en sammanhållen färgsättning för hela förslaget.

Naturvärdsinventeringen har också uppdaterats. 

Tyck till

Du kan lämna synpunkter från den 16 september-13 oktober 2020 via e-post tillstadsbyggnadskontoret@stockholm.se

eller via post till:

Stadsbyggnadskontoret

Box 8314

104 20 Stockholm

Ange ärendets diarienummer: 2016-15112

Den som inte framfört synpunkter senast 13 oktober 2020 har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Läs mer om projektet