dcsimg

Samråd om nya bostäder vid Finlandsgatan

Illustration av ny bebyggelse vid Finlandsgatan.
Illustration av ny bebyggelse vid Finlandsgatan.
  • Öppettid

    22 sep–2 nov

I förslaget ingår cirka 1780 bostäder, tre förskolor, en skola, idrottshall och byggnader för handel, kontor, service och samlingslokaler i Akalla och Husby. Under samrådstiden har du möjlighet till insyn i projektet och kan lämna synpunkter.

Inbjudan till samråd

Målet med detaljplanen Saima 1 m.fl. är att möjliggöra nya bostäder, förskolor, verksamheter och skola i Akalla och Husby. Förslagets syfte är även att tillföra stadskvalitéer i området och att integrera den nya bebyggelsen vid Finlandsgatan och Norgegatan samt omvandla gatorna till stadsgator där människor vill bo, arbeta, vistas och mötas.

Samråd 22 september–2 november 2020

När ett förslag till en detaljplan tas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Här kan du titta på förslaget under samrådsperioden:

Eventuella synpunkter på förslaget lämnas skriftligen och ska ha inkommit senast den 2 november 2020 till:

Stockholms stadsbyggnadskontor,Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm eller stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Ange ärendets diarienummer: 2018-13869

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Kontaktuppgifter finns på projektsidan på webbplatsen Stockholm växer där du också kan läsa mer om förslaget: vaxer.stockholm/finlandsgatan.

De personuppgifter du lämnar hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Läs mer om projektet