Tyck till om utbyggnad av Nya Elementarskolan

Fotomontage. Flygvy sett från nordväst med befintliga skolbyggnader och föreslagen utbyggnad i relation till omgivningen.
Flygvy sett från nordväst med befintliga skolbyggnader och föreslagen utbyggnad i relation till omgivningen. Illustration: Stadion arkitekter
  • Öppettid

    17 november - 18 januari 2021

Lämna dina synpunkter på förslaget om utbyggnad av Nya Elementarskolan, som ligger i Norra Ängby i Bromma. Samråd pågår under perioden 17 november 2020 till 18 januari 2021 och under den perioden kan du ta del av planförslaget samt lämna dina synpunkter på planförslaget.

Förslag till detaljplan

Planförslaget innebär att Nya Elementarskolan byggs ut med ny matsal, lokaler för undervisning samt idrottshall. De nya skolbyggnaderna ersätter behovet av de tillfälliga paviljonger som används av skolan idag.

I förslaget tas stor hänsyn till skolbyggnadens höga kulturvärden, till det intilliggande området Norra Ängby, som är av riksintresse samt till naturvärden och kopplingen till Kyrksjölötens naturreservat, som ligger i direkt anslutning till planområdet.

Planområde

Detaljplanen rör fastigheten Futharken 2 i Norra Ängby.

Planområdet ligger i anslutning till Möjbrovägen i väster, Drottningholmsvägen i söder och ansluter till naturreservatet Kyrksjölöten i norr.

Titta på förslaget

I Stadsbyggnadskontorets Bygg- och plantjänst kan du ta del av alla handlingar och lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänst

Planförslaget visas under samrådstiden 17 november 2020 till 18 januari 2021 i Tekniska nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Förslaget visas även i anslutning till entrén till Åkeshovs Sim- och idrottshall, Bergslagsvägen 60, cirka 150 meter från Åkeshovs tunnelbanestation.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via Bygg- och plantjänsten, se länk ovan

Läs mer om projektet