Samråd om lägenheter vid Arkövägen

På bilden syns en illustration av byggnaden.
Illustrationen visar föreslagna byggnader i kvarter A. Till vänster i bild syns befintligt punkthus i Bredsand 1. Bild:Dinell Johansson
  • Öppettid

    9 feb–22 mar

Lämna dina synpunkter på förslaget om bostäder vid Arkövägen. Du kan lämna dina synpunkter fram till den 22 mars 2021.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Planen möjliggör cirka 130 bostäder i närheten av Kärrtorpscentrum. Bostäderna tillskapas delvis på obebyggd mark och delvis genom påbyggnad av en äldre panncentral. Föreslagen ändring av markanvändning vid parkleken Fyrenparken innebär att hela parkleken inryms på allmän plats. Planen bekräftar även befintlig förskola inom fastigheten Faludden 1, utökar förskolegårdens yta samt möjliggör uppförande av en förskola med sex avdelningar

Planområde

Planområdet är uppdelat i tre delar. Första delen av planområdet är beläget i slutet av Arkövägen vid tunnelbanespåret. Andra delen av planområdet ligger i korsningen av Kärrtorpsvägen och Arkövägen inom kvarteret Långe Jan 2. Tredje delen infattar en del av kvarteret Bredsand 1.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten 

Planförslaget visas under samrådstiden 9 februari – 22 mars 2021 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Läs mer om projektet