Granskning av vård- och omsorgsboende i Abrahamsberg

Vy på vård- och omsorgsboendet från Västerled. Bilden visar den bullerskyddande mur längs Västerled samt öppning för utfart för leveranser och gång- och cykeltrafik som föreslås. Bild: ÅWL arkitekter
  • Öppettid

    10 februari-9 mars

Vid korsningen av Västerled och Abrahamsbergsvägen i Abrahamsberg föreslås ett vård- och omsorgsboende på fastigheten Geografiboken 1. Planförslaget är nu på granskning och du kan ta del av hur tidigare synpunkter arbetats in i förslaget samt lämna synpunkter till fram till och med den 9 mars 2021.

Förslaget på ett vård- och omsorgsboende längs Västerled har bearbetats sedan samråd och ställs ut för granskning 10 februari till 9 mars 2021. Det är sista tillfället att lämna synpunkter på detaljplanen innan den beslutas.

Sedan samråd har utredningar kompletterats och så har en trafikutredning utförts. Gårdsmarken för vårdboendet har minskats i storlek och gårdsmarken för befintliga bostäder har ökat i storlek.

Här kan du titta på förslaget:

  • Tekniska nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.
  • I bygg- och plantjänsten

Dina synpunkter ska lämnas senast 9 mars 2021, mer information finns i bygg- och plantjänsten.

Bygg- och plantjänsten

Tyck till!

Du kan lämna synpunkter från den 10 februari till 9 mars 2021 via e-post till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

eller via post till:

Stadsbyggnadskontoret
Box 8314
104 20 Stockholm

Ange ärendets diarienummer: 2018-18571

Den som inte framfört synpunkter senast 9 mars 2021 har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Läs mer om projektet