Samråd om utvecklingen av Söderhallarna

Flygfoto mot väster med förslaget inlagt i bilden. Byggnation som pågår eller nyligen är färdigställd visas som grå volymer.
Flygfoto mot väster med förslaget inlagt i bilden. Byggnation som pågår eller nyligen är färdigställd visas som grå volymer. Bild: Stadsbyggnadskontoret/Lennart Johansson och DinellJohansson.
  • Öppettid

    2 mar–19 apr

Nu kan du lämna dina synpunkter kring planerna om utveckling av Söderhallarna. Samråd pågår från den 2 mars till den 19 april.

Förslag till detaljplan

Planens syfte är att ändra användningen av Söderhallarna till centrumändamål. Syftet är att förbättra byggnadernas funktion och utveckla mötet mellan byggnaderna och omgivande offent­liga rum. De ut- och påbyggnader som föreslås ska gestaltas med stor hänsyn till och omsorg om arkitektoniska och kulturhistoriska värden. De kulturhistoriska värdena skyddas och de förändringar som medges ska utföras varsamt. Söderledstunnelns funktion och konstruktion säkerställs som allmän genomfart och genom att möjliggöra 3D-fastighetsindelning.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 2 mars – 19 april 2021 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4. Förslaget visas även i bibliotekets f.d. lokal på plan 6 i Björkhallen, under Söderhallarnas generella öppettider.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Läs mer om projektet