Samråd om dagvattenpark i Tenstadalen

Illustration som visar hur Bällstaån föreslås flyttas för att öka avståndet till Mälarbanan och för att skapa fördröjningsvolymer med flacka slänter. Vy mot söder med kulvertens öppning i bakgrunden. Bild: Ramboll
  • Öppettid

    Samrådsperiod 16 mars - 3 maj

Samråd pågår

Förslag till detaljplan

Inom dagvattenparken föreslås dagvattendammar med pumphus, våtmark och översvämningsyta att placeras. Den föreslagna översvämningsytan innebär en flytt av Bällstaån mot öster för att säkerställa tillräckligt utrymme till fördröjningsfunktionen vid höga flöden till följd av kraftiga regn.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 16 mars – 3 maj 2021 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor.

Kontaktuppgifter finns på projektsidan, se länk nedan.