Samråd om fastighet Nikolaus 8

  • Öppettid

    25 mar–22 apr

Nu kan du lämna dina synpunkter kring förslaget om att ändra detaljplanen för Nikolaus 8 i stadsdelen Sundby. Samråd pågår från den 25 mars till den 22 april.

Förslag till detaljplan

Förslag innebär en ändring av detaljplan för Nikolaus 8. Planförslaget syftar till att upphäva den tomtindelning som fastställdes 1971 för att möjliggöra framtida avstyckning av en ny fastighet för bostadsändamål, friliggande enfamiljshus.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.