Samråd om ny tunnel för dagvatten och spillvatten

  • Öppettid

    30 mar–3 maj

Nu kan du lämna dina synpunkter kring Östbergatunneln. En ny tunnel under mark vars syfte är att öka kapaciteten för hanteringen av stadens dagvatten och spillvatten. Samråd pågår från den 30 mars till den 3 maj 2021.

Förslag till detaljplan

Planens syfte är att möjliggöra del av nya Östbergatunneln för att öka kapaciteten av stadens dag- och spillvattensystem inom kvarters mark. Den nya Östbergatunneln blir en förlängning av dagvattenledningen från Östberga och ska ta hand om dagvattnet från Enskedefältet och Björkhagen. Den nya ledningen gör det möjligt att separera dagvatten från reningsverkets avloppsvatten vilket innebär att orenat avloppsvatten inte släpps ut vid skyfall. Detta är en del av stadens klimatanpassning för framtiden. Detaljplanen tas fram som ändring genom tillägg av gällande detaljplaner som redan idag finns inom planområdet. Detta innebär att redan gällande detaljplaner ändras, endast på kvarters mark, så att utbyggnaden av ledningen möjliggörs men att de i övrigt fortsätter att gälla.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 30 mars - 3 maj 2021 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4 samt i Nacka stadshus, Granitvägen 15, Nacka kommun.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Läs mer om nya Östbergatunneln