Samråd om styckning av tomt med syfte att möjliggöra uppförandet av en- eller tvåbostadshus

Vitt hus
Befintlig bebyggelse mot gata på fastigheten Freja 8, Båtsmans Stens väg.
  • Öppettid

    4 maj–14 jun

Lämna dina synpunkter på förslaget om styckning av tomt med syfte att möjliggöra uppförandet av en- eller tvåbostadshus. Förslaget gäller Freja 8. Du kan lämna dina synpunkter fram till den 14 juni 2021.

Förslag till detaljplan

Planförslaget syftar till att möjliggöra ett en- eller tvåbostadshus och en varsam förtätning av villaområdet. Planområdet är beläget i stadsdelen Bromsten och utgör den 1400 kvm stora privatägda fastigheten Freja 8. Befintligt flerbostadshus inom Freja innehåller högst 8 lägenheter och upptar 160 kvm.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under tiden 4 maj -14 juni, 2021 i Fyrkanten i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4. Freja 8 har diarienummer 2020-13370.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.