Samråd om detaljplan för Mässtunneln

Illustration över stad med flervåningshus och bilar. I bakgrunden syns Globen och stadshuset.
  • Öppettid

    11 maj–21 jun

Nu kan du lämna dina synpunkter kring förslaget till detaljplan för Mässtunneln i stadsdelarna Älvsjö, Solberga, Västberga, Midsommarkransen, Aspudden och Liljeholmen. Samråd pågår från den 11 maj till den 21 juni.

Förslag till detaljplan

Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) planerar att bygga en ny avloppsledning i form av en tunnel mellan Älvsjö och Liljeholmen, och den benämns Mässtunneln. Syftet med Mässtunneln är att öka avloppskapaciteten som är en förutsättning för en framtida utveckling av Älvsjö-Örbyområdet. Syftet är också att minska mängden orenat avloppsvatten som leds till Mälaren, samt minska risken för källaröversvämningar.

Mässtunneln bidrar till bättre förutsättningar att nå miljökvalitetsnormer för ytvatten och miljökvalitetsmålen för hav och sjö, samt är i linje med översiktsplanen. Ledningen planeras bli 4 kilometer lång och ligga på mellan cirka 50 till 80 meters djup.

Samråd

Ett förslag till detaljplan för Mässtunneln i stadsdelarna Älvsjö, Solberga, Västberga, Midsommarkransen, Aspudden och Liljeholmen, är nu ute på samråd. Planförslaget innebär ändring av gällande detaljplaner genom tillägg av planbestämmelse för ny dagvattenledning på kvartersmark samt planläggning av servicetunnelns mynning på allmän platsmark.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 11 maj - 21 juni 2021 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.