Samråd, idrottsanläggning i norra Spångadalen

Illustrationsbild över ett större grönområde med ett utomhusbad och flera bollplaner. I mitten finns en större motorväg.
Perspektiv över föreslagen idrottsanläggning (alternativ 1). Illustration: LAND Arkitektur
  • Öppettid

    18 maj–28 jun

Nu kan du lämna dina synpunkter kring förslaget till detaljplan för en del av Akalla 4:1. Förslaget innebär en idrottsanläggningen i norra Spångadalen i stadsdelarna Tensta och Rinkeby. Du kan lämna dina synpunkter fram till den 28 juni 2021.

Förslag till detaljplan

Syftet med detaljplanen är att planlägga för en ny anläggning för idrottsändamål i norra Spångadalen. Avsikten är att anlägga antingen en multifunktionell bollplan för fotboll, softball och baseboll samt en cricketplan eller två cricketplaner istället för en multifunktionell bollplan och en cricketplan. Båda förslagen möjliggörs genom detaljplanen. En servicebyggnad och parkeringsplatser för bil och cykel föreslås i anslutning till planerna. Angöring sker från Krällingegränd.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden den 18 maj till den 28 juni 2021 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Planförslaget visas även i medborgarkontoret i Tensta, Tenstagången 49 och medborgarkontoret i Rinkeby, Rinkebystråket 79.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Läs mer om projektet