Samråd, utökat antalet lägenheter, Stora Essingen

  • Öppettid

    18 maj–29 jun

Nu kan du lämna dina synpunkter kring förslaget till planändring för fastigheten Gammelgården 5. Syftet är att utöka antalet lägenheter i byggnaden med en lägenhet, till sammanlagt fem lägenheter. Du kan lämna dina synpunkter fram till den 29 juni 2021.

Förslag till detaljplan

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utökning av antalet lägenheter i befintlig byggnad. Från dagens fyra till sammanlagt fem lägenheter, och samtidigt bekräfta nuvarande användning. Gällande detaljplan från 1945 tillåter max två bostäder per fastighet. Huset har innehållit fyra lägenheter allt sedan det byggdes 1937.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 18 maj – 29 juni 2021 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.