Samråd Mårbackagatan

  • Öppettid

    8 jun–24 aug

Förslaget till detaljplan innehåller två kvarter för flerbostadshus längs Mårbackagatan på vardera sida om korsningen Mårbackagatan och Persbergsbacken. Planen tillåter fyra våningar i det södra kvarteret och fem i det norra. Flerbostadshusen är så kallade Stockholmshus.

Förslag till detaljplan

I förslaget ingår cirka 78 hyresrätter längs med Mårbackagatan i Larsboda. Planen heter Del av Farsta 2:1 vid Mårbackagatan med diarienummer 2018-02681.

Ta del av förslaget

Under samrådstiden har du möjlighet till insyn i detaljplanearbetet och kan lämna synpunkter. Planförslaget och tillhörande utredningar finns på Bygg- och plantjänsten. Under samrådstiden kan du även se förslaget i Tekniska  nämndhusets utställningslokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samråden. Du kan däremot kontakta stadsplanerare för att ställa frågor under tiden 8 juni–20 juli eller 16–24 augusti. Kontaktuppgifter finns på projektsidan där du också kan läsa mer om projektet.

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska ha inkommit senast den 24 augusti 2021 via Bygg- och plantjänsten eller till Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm. Alternativt till: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se. Ange ärendets diarienummer: 2018-02681.

Läs mer om projektet