Samråd, förslag till detaljplan för Repslagaren 31, Östermalm

Karta över Östermalm.
  • Öppettid

    22 jun–16 aug

Nu kan du lämna dina synpunkter kring detaljplan för Repslagaren 31 och Östermalm 1:13. Samråd pågår från den 22 juni till den 16 augusti 2021.

Förslag till detaljplan

Syftet med planen är att bekräfta befintlig bebyggelse. Befintlig byggnad står idag på mark som är planlagd för gata i gällande detaljplan, vilket gör att en del av byggnaden är planstridig. I detta planförslag ändra s användningen från gatumark till kvartersmark på den del av fastigheten där byggnaden står.

Planområdet är beläget på Östermalm, i hörnet mellan Humlegårdsgatan och Grev Turegatan, mellan Östermalmstorg och Humlegården. Planområdet är cirka 485 m2 stort och omfattar fastigheten Repslagaren 31 samt fastigheten Östermalm 1:13. Båda fastigheterna ägs av bostadsrättsföreningen Grev Turegatan22/Repslagaren 31.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 22 juni – 16 augusti 2021 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.