Samråd, nya bostäder i kvarteret Humlegårdsmästaren

Fotomontage med föreslagen ny gårdsbyggnad, sett från gården Humlegårdsmästaren 1. (Lugnet Arkitektur)
Fotomontage med föreslagen ny gårdsbyggnad, sett från gården Humlegårdsmästaren 1. (Lugnet Arkitektur)
  • Öppettid

    22 jun–23 aug

Nu kan du lämna dina synpunkter kring planerna på att uppföra en bostadsbyggnad på gården i kvarteret Humlegårdsmästaren på Östermalm. Samråd pågår från den 2 mars 22 juni till den 23 augusti.

Förslag till detaljplan

Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av en tillbyggnad på gården på fastigheten Humlegårdsmästaren 4 som inrymmer cirka 18 lägenheter. Planen ska även genom regleringen av kulturmiljövärden via plankartan ge den befintliga bebyggelsen ett långsiktigt skydd mot förvanskning. Planområdet utgörs av fastigheterna Humlegårdsmästaren 4 och 5, som ägs av Fastighets AB Virtuosen 7 och Fastighets AB Virtuosen 5.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 22 juni – 23 augusti 2021 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Läs mer om projektet