Samråd, orangeri och bageri i Enskede

Orangeriet syns med gaveln mot Enskede gårdsväg. Den gamla trädgårdsmästarbostaden syns till höger i bild.
Visionsbild över förslaget. Nybyggnad med orangeri till vänster i bild. Illustration: HMXV arkitekter
  • Öppettid

    29 juni-31 augusti

Nu kan du lämna dina synpunkter kring förslaget till detaljplan för en del av Enskede gård 1:1. Förslaget innebär en utbyggnad av bageri- och caféverksamhet samt skydd av befintlig byggnation vid Enskede bageri. Du kan lämna dina synpunkter fram till den 31 augusti 2021.

Förslag till detaljplan

Detaljplanens syfte är att möjliggöra utveckling av Enskedeparkens bageri med utökad byggrätt, bekräfta pågående verksamhet i plan samt skydda kulturhistoriska värden.

Planen möjliggör en ny byggnad för bageri och servering som delvis utformas som orangeri, en ny förrådsbyggnad och en ny miljöstuga för avfall. Marken föreslås höjas upp i svackan för att skapa en gårdsbildning med nya träd och planteringar för servering. Kulturhistoriska värden för befintlig äldre stuga, f d trädgårdsmästarbostaden, skyddas och den får rivningsförbud. I planen skyddas några stora träd mot fällning.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden den 29 juni till den 30 augusti 2021 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Läs mer om projektet