Samråd, permanent tennishall, Södermalm

Ett större grusat område med omkringliggande grönska och kolonilotter. Delar av det grusade området och grönskan är markerad med en vit linje.
Bredvid Eriksdalsbadet planeras för en permanent tennishall.
  • Öppettid

    Samrådsperiod 7 september–18 oktober 2021

Förslag till detaljplan för delar av fastigheten Södermalm 5:2 väster om Eriksdalsbadet. Förslaget möjliggör uppförandet av en permanent tennishall med fyra tennisbanor, med tillhörande omklädningsrum, gym och reception. Välkommen att lämna dina synpunkter.

Inbjudan till samråd

Förslag till detaljplan

Planförslaget omfattar en ny permanent tennishall väster om Eriksdalsbadet längs Årstaviken. Befintliga tennisbanor har funnits på platsen sedan 1960-talet. 

Den planerade tennishallen förslås innehålla fyra tennisbanor med tillhörande reception, omklädningsrum och gym. I hallen planeras även utrymme för café med möjlighet till uteservering med besökare både från tennishallen och utifrån. Mot vattnet i söder öppnar den nya byggnaden upp sig och stärker promenadstråket längs Årstaviken med folkliv och rörelse. Möjligheten att röra sig längs med strandkanten påverkas inte av planen.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 7 september–18 oktober 2021 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Planförslaget visas även på Tranströmerbiblioteket, Götgatan 54, de tider då lokalen har öppet.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Läs mer om Tennishall vid Eriksdalsbadet