Samråd, nya kontorshus i Sabbatsberg

Bilden visar en illustration på förslaget sett från Hälsobrunnsgatan blickandes mot sydost.
Bilden visar en illustration på förslaget sett från Hälsobrunnsgatan blickandes mot sydost.
  • Öppettid

    5 okt–15 nov

Förslag till detaljplan för fastigheten Öskaret 1 i Vasastaden. Förslaget möjliggör en komplettering av befintlig bebyggelse med nya byggnader för kontor och centrumändamål. Välkommen att lämna dina synpunkter.

Förslag till detaljplan

Planens syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en komplettering av befintlig bebyggelse inom fastigheten Öskaret 1 med nya byggnader för kontor och centrumändamål. De nya byggnaderna ska bidra till att levandegöra Hälsobrunnsgatan och Torsgatan, och därigenom stärka kopplingar inom Sabbatsberg samt mellan stadsdelarna Vasastaden och Norrmalm.

Planen syftar även till att skydda befintlig byggnad inom fastigheten från rivning och förvanskning, samt möjliggöra centrumverksamhet i byggnadens bottenvåning.

Om fastigheten

Fastigheten Öskaret 1 är belägen mellan Torsgatan och Hälsobrunnsgatan inom området Sabbatsberg i Vasastaden. Fastigheten ägs av Bro Sabbatsberg 24 AB som är ett dotterbolag till Castellum Stockholm AB och ingår i Castellumkoncernen.

På fastigheten finns en befintlig byggnad med Stockholms före detta Gas- och Vattenledningsverks kontors- och verkstadsbyggnad. Byggnaden är utförd i jugendstil och uppförd 1906 efter ritningar av Ferdinand Boberg och Gustaf de Frumerie. Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 5 oktober –15 november 2021 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Läs mer om projektet