Samråd om flerbostadshus vid Medsolsbacken

Flerbostadshus vid Medsolsbacken
Flerbostadshus vid Medsolsbacken
  • Öppettid

    26 oktober–6 december 2021

I förslaget ingår ett flerbostadshus vid Medsolsbacken. Till och med den 6 december finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Förslag till detaljplan

Förslaget innehåller ett flerbostadshus i form av ett punkthus med 63 hyresrätter, en verksamhetslokal och ett LSS-boende mellan Medsolsbacken och Maltesholmsvägen. Projektnamnet är Medsolsbacken, del av fastigheten Grimsta 1:2 med diarienummer 2020-13965.

Ta del av förslaget

Under samrådstiden har du möjlighet till insyn i detaljplanearbetet och kan lämna synpunkter. Planförslaget och tillhörande utredningar finns på Bygg- och plantjänsten. Under samrådstiden kan du även se förslaget i Tekniska nämndhusets utställningslokal Fyrkanten, Fleminggatan 4 och på biblioteket i Hässelby gård, Hässelby torg 10.

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samråden. Du kan ställa frågor till stadsplanerare via e-post eller telefon under hela samrådstiden. Kontaktuppgifter finns på projektsidan där du också kan läsa mer om projektet.

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska ha inkommit senast den 6 december 2021 via Bygg- och plantjänsten. 

Eller till: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se.

Eller till: Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm.

Ange ärendets diarienummer: 2020-13965.

Läs mer om projektet