Samråd, skola och idrottshallar vid Midsommarkransens gymnasium

Bilden illustrerar utformning av idrottshallarna med huvudentrén och dess stora glaspartier som vetter ut mot den nya parken. Illustration av AIX arkitekter
  • Öppettid

    12 okt–23 nov

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Herbariet 2, vid Midsommarkransens gymnasium. Förslaget möjliggör ny bebyggelse för idrottsändamål och skola i gränsen mellan Liljeholmen och Midsommarkransen. Välkommen att lämna dina synpunkter.

Förslag till detaljplan

Planen syftar till att möjliggöra ny bebyggelse för tre idrottshallar, en grundskola för cirka 1000 elever samt lokalgata och park. De nya byggnaderna placeras mot Tellusborgsvägen och Essingeleden för att skapa en skärm som skyddar från buller och möjliggör en förbättrad luftkvalitet. Mellan den nya bebyggelsen och Midsommarkransens gymnasium planeras, förutom skolgård, även en ny park. Parken ska tydliggöra gränsen mellan verksamheterna och bidra med välbehövliga parkytor i stadsdelen.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 12 oktober–23 november 2021 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Läs mer om projektet