Samråd, program för City

  • Öppettid

    9 nov–31 jan

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till revidering av Program för City. Programmet syftar till att uttrycka Stockholms stads intentioner för utvecklingen av City ur ett helhetsperspektiv. Välkommen att lämna dina synpunkter.

Förslag till program för City

Programmets syfte

Syftet med programmet är att uttrycka Stockholms stads intentioner för utvecklingen av City ur ett helhetsperspektiv. Programmet illustrerar hur Vision för City 2030 kan konkretiseras och ska utgöra stöd, vägledning och verktyg för samtliga aktörer i den kommande planeringen av Citys utveckling.

Programmet är ett första steg i planprocessen och kan bidra till att den efterföljande planeringen blir mer förutsägbar och effektiv genom att viktiga strategiska frågor lyfts i ett större sammanhang.

Redan 2017 var Program för City ute på programsamråd, och antogs av kommunfullmäktige i maj 2018.
I budget för 2019 och 2020 fick stadsbyggnadskontoret i uppdrag att revidera programmet med särskilt fokus på att utveckla City till en mer grönskande, levande och trygg stads- och gatumiljö dygnet runt, exempelvis genom fler bostäder eller mer nattliv i området som domineras av kontorsytor. Programmet fokuserar på City, de mest centrala delarna i Stockholm.

Stockholms City är det politiska, ekonomiska, administrativa och kulturella centret för både regionen och landet. Planeringen i City är därför en angelägenhet lokalt, regionalt och nationellt.

Den stora utvecklingspotentialen i City ligger i användningen och utformningen av det offentliga rummet. Här finns möjligheter och förutsättningar att skapa platser som motsvarar förväntningarna på en storstad samtidigt som stadens särprägel behålls och utvecklas. Med utgångspunkt i det offentliga rummet formas staden för ett tryggt och upplevelserikt stadsliv med människan i centrum.

Titta på förslaget

Förslaget visas den 9 november 2021 - 31 januari 2022 i Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, lokal Fyrkanten. Programhandlingar finns på webbplatsen Bygg- och plantjänsten.

Bygg- och plantjänsten, pågående planarbete

Vill du ha utskrivna planhandlingar kan du beställa det mot en avgift via stadsbyggnadsexpeditionen@stockholm.se eller på telefon 08-508 269 90.  

Samrådsmöte

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor.

Synpunkter på förslaget

Synpunkter kan lämnas via Bygg- och plantjänstens webbplats. Du kan även lämna dina synpunkter via e-post eller brev. För att de ska diarieföras och ingå i samrådshandlingarna ska de lämnas skriftligt. Ange alltid förslagets diarienummer 2017-06022 när du lämnar dina synpunkter.

Bygg- och plantjänsten, pågående planarbete

Dina synpunkter ska vara stadsbyggnadskontoret tillhanda senast 2022-01-31

  • E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
  • Postadress: Stockholms stadsbyggnadskontor, Registraturen
    Box 8314, 104 20 Stockholm