Samråd om bostäder och lokaler vid Svedmyraplan

Visionsbild över torget sett från tunnelbanespåret. Nytt lamellhus vid torget och nytt torg visas. Balkonger på lamellhuset syns mot torget. Framför lamellhuset syns Enskedevägen och i bottenvång syns verksamhetslokaler.
Möjlig gestaltning och gavelmotiv för Torghuset mot Enskedevägen. Bild: ÅWL, 2021.
  • Öppettid

    16 nov 2021-17 jan 2022

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Sexmännen 1,Tallkrogen 1:1, Enskede gård 1:1 och Svedmyra 1:1 vid Svedmyraplan. Förslaget möjliggör nya bostäder och lokaler vid befintligt centrum. Välkommen att lämna dina synpunkter

Förslag till detaljplan

Planen syftar till att möjliggöra cirka 180 bostäder och nya lokaler för verksamheter vid Svedmyraplan. Förslaget innehåller hyresrätter, en del är studentbostäder. I förslaget finns även ett nytt torg i centrumet. Syftet är också att bidra till att utveckla Enskedevägen till ett urbant stråk med bostäder och verksamheter som vänder sig mot gatan. 

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Ange förslagets diarienummer 2017-09938 när du lämnar synpunkter.

Planförslaget visas under samrådstiden 16 november 2021-17 januari 2022 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Förslaget visas också hos Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8a.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Läs mer om projektet