Samråd om bostäder, kontor och hotell i Solberga

  • Öppettid

    23 nov–17 jan

Förslag till detaljplan för norra Folkparksvägen, del av Västberga 1:1 och Skarabén 1. Förslaget möjliggör ny bebyggelse längs med Folkparksvägen, Kontrollvägen och Safirgränd i Solberga. Detaljplaneförslaget innehåller cirka 220 bostäder, kontor, hotell och en skyfallspark. Välkommen att lämna dina synpunkter

Förslag till detaljplan

Detaljplanen syftar till att möjliggöra cirka 220 bostäder i bebyggelse i fem till sju våningar samt hotell och kontor i upp till 22 våningar, med garage och lokaler i bottenvåningar. Bebyggelsen placeras längs befintliga gator och syftar till att stärka de offentliga rummen och knyta samman Solberga och Älvsjö med Telefonplan och Västberga industriområde. Gångstråk och parkrum stärks och utvecklas, bland annat med ny skyfallspark.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Ange förslagets diarienummer 2019-11753 när du lämnar synpunkter.

Planförslaget visas under samrådstiden 23 november 2021-17 januari 2022 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4. Förslaget visas också i Medborgarhuset i Älvsjö, Älvsjö Stationsgata 21.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Läs mer om projektet