Samråd, ny skola och idrottshall på Bromstens IP

Illustration som visar föreslagen byggnad för nya skola. Skolbyggnaden är placerad längs Duvbovägen.  Till höger i bild ser man del av idrottshalllen som planeras uppföras längs Midgränd.
Möjlig utformning av skolbyggnaden och idrottshallen sett från Duvbovägen i östlig färdriktning. Bild: Tengbom
  • Öppettid

    23 nov–24 jan

I detaljplaneförslaget möjliggörs en skola för 660 elever, från förskoleklass till årskurs 6 och en fullstor idrottshall. Under perioden 23 november 2021 till 24 januari 2022 är det samråd och det finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Förslag till detaljplan

Norra delen av Bromstens IP föreslås omvandlas till ytor för skola och idrott. Skolan för 660 elever, från förskoleklass till årskurs 6, föreslås uppföras i fyra våningar utmed Duvbovägen och idrottshallen i tre våningar längs Midgränd. Byggnadernas placering skapar en skolgård i en skyddad miljö. I anslutning till skolan skapas goda utemiljöer samt säkra skolvägar.

Detaljplanen omfattar fastigheterna Bromsten 8:25, 8:26, 8:27 och 8:30

Ta del av förslaget

Under samrådstiden, som pågår under perioden 23 november 2021 till 24 januari 2022, har du möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter.

I bygg- och plantjänsten kan du ta del av planförslaget och utredningar samt lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Under samrådstiden kan du även se förslaget på följande platser under den tid respektive kontor har öppet:

  • Spånga Bibliotek, Värsta allé 12 i Spånga
  • Tekniska nämndhusets utställningslokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen senast den 24 januari 2022 i stadsbyggnadskontorets bygg- och plantjänst.

(Ärendets diarienummer: 2020-15870)

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor.

Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Läs mer om projektet