Samråd, nya bostäder i Bagarmossen

Ett flerbostadshus med loftgång, illustration.
Perspektiv från gården mot föreslaget lamellhus på fastigheten Försvarsministern. illustration: Vera Arkitekter
  • Öppettid

    16 nov 2021-10 jan 2022

Förslaget till detaljplan möjliggör nya bostäder inom fastigheterna Socialministern 1, Försvarsministern 1 och Handelsministern 1 längs Byälvsvägen i stadsdelen Bagarmossen. Syftet med förslaget är att förtäta existerande fastigheter med ny bebyggelse. Välkommen att lämna dina synpunkter.

Förslag till detaljplan

De nya bostäderna ska utveckla och berika området med ny bebyggelse. Hänsyn ska tas till befintlig bebyggelses kulturhistoriska värden och befintlig lindallé ska i så stor utsträckning som möjligt bevaras.

Byälvsvägen ska upplevas som en variationsrik stadsgata med alléträd på förgårdsmark, huvudsakligen med bostäder.

Titta på förslaget

Digital 3D-modell av planförslaget.

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 16 november 2021–10 januari 2022 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Planförslaget visas även på Bagarmossens bibliotek, Lagaplan 6.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Läs mer om Byälvsvägen