Samråd, ny stadsdel vid Linta gårdsväg i Riksby

Illustration som visar en torgmiljö med människor och grönska.
Vy över torget som ligger centralt invid huvudgatan. Bild: Nyréns arkitektkontor.
  • Öppettid

    21 dec–7 feb

Nu finns det möjlighet att tycka till om förslag till detaljplan som möjliggör drygt 1 200 bostäder, verksamhetskvarter och service, nya gator, torg och parker. Samråd om detaljplanen vid Linta gårdsväg pågår från 21 december 2021 till 7 februari 2022.

Förslag till detaljplan

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan som ger möjlighet till cirka 1200 bostäder i flerbostadshus, cirka 165 000 kvm BTA (bruttoarea) verksamhetsyta, hotell, grundskola för elever från förskoleklass till årskurs 9, två förskolor, ytor för idrott, nya gator samt flera torg och parker.

I husens bottenvåningar föreslås lokaler för handel och service mot allmän plats. Del av det kulturhistoriskt värdefulla Lintaverken föreslås bevaras och integreras i den nya stadsdelen.

I förslaget möjliggörs även elnätstationer och tekniska anläggningar såsom sopsugsanläggning och anläggningar för dagvattenhantering.

Planområdet avgränsas av Bromma flygplats i norr och Kvarnbacksvägen i söder. Detaljplanen omfattar del av fastigheten Riksby 1:13 med flera.

Ta del av förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av planförslaget och utredningar samt lämna synpunkter på förslaget under den period samråd pågår.

Bygg- och plantjänsten

Förslaget finns även på följande platser under den tid respektive lokal har öppet:

  • Brommaplans Bibliotek, Klädesvägen 12
  • Alviks Bibliotek, Gustavslundsvägen 26, 1 trappa
  • Tekniska nämndhusets utställningslokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen senast 7 februari 2022 i stadsbyggnadskontorets Bygg- och plantjänst, se länk ovan.

(Ärendets diarienummer: 2017-16020)

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har på grund av det rådande läget i samhället beslutat att inte hålla publika möten om ärendet under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor.

Synpunkter på förslaget lämnas via Bygg- och plantjänsten, se länk ovan.

Läs mer om projektet