Samråd om bebyggelse vid Lysviksgatan i Farsta

  • Öppettid

    9 mar–19 apr

Nu kan du lämna dina synpunkter kring planerna om bebyggelsen inom fastigheten Ledarö 3 vid Lysviksgatan, norr om Farsta tunnelbanestation. Samråd pågår från den 9 mars till den 19 april.

Förslag till detaljplan

Planens syfte är att möjliggöra ett utökat antal bostäder inom kvarteret som ger en större variation i lägenhetsbeståndet och ett inslag av moderna och tillgängliga bostäder genom samtida arkitektur som är vacker och robust.

Detaljplanen innebär att fastigheten kan kompletteras med ett nytt gårdshus och en tillbyggnad i kvarterets norra hörn. Tillkommande bebyggelse föreslås i tre till fyra våningar med inredd vind. Totalt möjliggör planen för cirka 20 nya bostäder som bidrar till en ökad variation i lägenhetsbeståndet och att kvarteret får ett komplement av tillgängliga bostäder.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 9 mars – 19 april 2021 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4 och på Farsta bibliotek, Farstagången 8.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.

Läs mer om projektet