Samråd om Norra järnvägsbron

  • Öppettid

    2 mar–13 apr

Nu kan du lämna dina synpunkter kring planerna om breddning av Norra järnvägsbron över Tegelbacken och Klara Mälarstrand. Samråd pågår från den 2 mars till den 13 april.

Förslag till detaljplan

Planens syfte är att möjliggöra en breddning av Norra järnvägsbron över Tegelbacken och Klara Mälarstrand. Breddningen som utfördes 2006 var ursprungligen tillfällig men görs genom denna detaljplan permanent. Syftet med detaljplanen ska säkerställa att den breddade brokonstruktionen och dess angränsade ytor anpassas till sin omgivning på bästa möjliga sätt, sett till bland annat buller, sikt, ljus och framkomlighet.

Planområdet är beläget i mötet mellan Klarastrandsleden, Tegelbacken och Centralbron, direkt söder om infarten till Stockholms centralstations spårområde. Planen omfattar både tågtrafiken in och ut från centralstationen samt det viktiga stråket för bil-, gång- och cykeltrafikanter mellan City och Kungsholmen.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 2 mars – 13 april 2021 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.