Samråd, styckning av tomt i Solhem

Fotot visar den del av fastigheten som avses avstyckas och bebyggas.
  • Öppettid

    Samrådsperiod 25 maj–28 juni

     

Förslag till detaljplan för fastigheten Ubbe 3 i Solhem. Förslaget syftar till att stycka av en tomt för att möjliggöra ett enbostadshus. Samtidigt som det sker en varsam förtätning av villaområdet. Du är välkommen att lämna dina synpunkter fram till den 28 juni.

Förslag till detaljplan

Förutom att möjliggöra för ett enbostadshus syftar planen till att varsamt hantera omgivande kulturvärden. Det hus som är föreslaget ska förhålla sig till bebyggelsen som finns runtomkring. Planförslaget möjliggör en delning av fastigheten Ubbe 3.

Det föreslagna enbostadshuset är placerat med ett tydligt indrag från gatan. Den tillkommande fastigheten angörs via en befintlig infart och utfart från Stjärnfallsvägen. Målet är att skapa en god boendemiljö och att bevara Solhems gröna och kulturhistoriskt värdefulla kvaliteter.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 25 maj – 28 juni 2021 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.