Samråd, nya bostäder i Blackebergs centrum

Kvarterets volym bidrar till ett sammanhållet gaturum och bildar ett tydligt fondmotiv mot Björnsonsgatan. Illustration: Liljewall arkitekter.
  • Öppettid

    8 feb–21 mar

I Blackebergs centrum, vid korsningen Wergelandsgatan och Björnsonsgatan föreslår staden att det byggs cirka 70 nya bostäder. Detaljplanen är på samråd under perioden 8 februari till 21 mars. Under samrådstiden finns det möjlighet att framföra synpunkter på planförslaget.

Förslag till detaljplan

Detaljplanen syftar till att möjliggöra cirka 70 nya bostäder i ett kollektivtrafiknära läge cirka 100 meter norr om Blackebergs centrum. Detaljplanen omfattar fastigheten Lappmannen 4 med mera i stadsdelen Blackeberg.

Planområdet, som ligger i korsningen Wergelandsgatan - Björnsonsgatan innehåller idag ett garagehus som föreslås rivas för en effektivare markanvändning.

Ta del av förslaget och lämna synpunkter

Planförslaget visas under tiden 8 februari till 21 mars 2022 på följande platser under den tid respektive lokal har öppet:

  • Lokal FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 på Kungsholmen
  • Blackebergs bibliotek, Blackebergs plan 5.

Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset.

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av planförslaget och utredningar samt lämna skriftliga synpunkter på förslaget under den tid samråd pågår.

Bygg- och plantjänsten

Ange ärendets diarienummer: 2020-16562.

Inga samrådsmöten hålls just nu

Stadsbyggnadskontoret har på grund av det rådande läget i samhället beslutat att inte hålla publika möten om ärendet under samrådstiden. Utökad information om projektet finns på webbplatsen Stockholm växer, se länk nedan.

Läs mer om projektet