Samråd, radhus vid Mejselvägen

Radhus i tre våningar. Balkonger på plan två och franska balkonger på plan tre, illustration.
Fasad mot söder, med små förskjutningar i fasadlivet. Balkonger på plan två och franska balkonger på plan 3. Förslag av Krook & Tjäder.
  • Öppettid

    8 feb–21 mar

Förslaget innebär fyra till sex radhus vid Mejselvägen inom fastigheten Kopplingsboxen 26. Under perioden 8 februari 2022 till 21 mars 2022 är det samråd och det finns möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Förslag till detaljplan

Planförslaget innebär att tillåten markanvändning ändras från småindustri till bostadsändamål och att det blir möjligt att uppföra fem stycken radhus på fastigheten. 

Radhusen ska ges en lämplig placering och utformning avseende skala och gestaltning i förhållande till omgivande småstugeområde. Planförslaget ska bidra till att aktivera gaturummet genom placering av entréer och grönskande förgårdsmark mot gatan.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 8 mars–21 mars 2022 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor.

Läs mer om projektet