Samråd, avstyckning av tomt i Långbro

Röd markering på planområdet, karta.
Översiktskarta med planområdet markerat med rött.
  • Öppettid

    15 feb–29 mar

Förslag till detaljplan för fastigheten Siklöjan 8. Planförslaget syftar till att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser. Detta för att möjliggöra avstyckning av en ny fastighet för bostadsändamål. Välkommen att lämna dina synpunkter.

Förslag till detaljplan

Planförslaget syftar till att upphäva gällande fastighetsindelningsbestämmelser. Detta för att möjliggöra avstyckning av en ny fastighet för ett fristående en- eller tvåfamiljshus.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 15 februari–29 mars 2022 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor. Synpunkter på förslaget lämnas via bygg- och plantjänsten.