Samråd, tillbyggnad av Tullgårdsskolan, Södermalm

Vy från Östgötagatan från söder, fotomontage: Arkitema/Nor3D
  • Öppettid

    22 feb–4 apr

Förslag på ny detaljplan för tillbyggnad av Tullgårdsskolan, inom fastigheten Tullstugan 4, på Södermalm. Planen innebär en utökning av Tullgårdsskolan från en F-6 skola med cirka 360 elever idag till en F-9 skola med cirka 900 elever.

Förslag till detaljplan

Norr om Tullgårdsgatan föreslås en tillbyggnad av skolan i högst fyra våningar. Fasaden längs Östgötagatan ska delas upp i tre volymer som trappar sig i höjd längs gatan. Den nya tillbyggnaden tar hänsyn till befintlig trädallé längs Östgötagatan och värdefulla träd på skolgården. Mellan befintlig skola och den tillbyggda skolan planeras en ny inglasad bro över Tullgårdsgatan som ersätter nuvarande öppen broförbindelse.

Planen innebär en utökning av Tullgårdsskolan från en F-6 skola med cirka 360 elever idag till en F-9 skola med cirka 900 elever.

Skolgård för tillbyggnaden planeras mellan den nya skolbyggnaden och Tullgårdsparken. En liten gräsyta inom Tullgårdsparken tas i anspråk för skolgård. Norra skolgården planeras för äldre skolbarn (åk 4 - 9) och föreslås utformas med en konstgräsplan, lekytor, samlingsplatser och sittgradänger. Mot Östgötagatan planeras en entréplats framför huvudentrén.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Du kan se planförslaget under samrådstiden 22 februari– 4 april 2022 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Läs mer om projektet