Samråd, ny stadsdel vid Alviks strand

Stationstorget med utblick mot vattnet. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.
Stationstorget med utblick mot vattnet. Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor.
  • Öppettid

    1 mar–11 apr

Nu finns det möjlighet att tycka till om förslag till detaljplan vid Alviks strand som möjliggör drygt 1 300 bostäder, verksamheter och service, kontor, nya gator, torg och parker med kopplingar till omkringliggande områden. Samråd om detaljplanen pågår från 1 mars 2022 till 11 april 2022.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan som ger möjlighet till att utveckla om rådet med cirka 1300 bostäder, kontor, lokaler för verksamheter och service, en grundskola, tre förskolor samt allmänna torg, parker och gator inom området. Detaljplanen avses bidra till att skapa en attraktiv och sammanhängande stadsdel med förstärkta kopplingar till omgivningen.

Planförslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning finns upprättad

Planområdet avgränsas av Alviksberget, Mälaren och av befintlig bebyggelse (Salkhallen, Scandic hotell och Alviks torn) i norr Detaljplanen omfattar fastigheterna del av fastigheten Alvik 1:18 med flera.

Ta del av förslaget

Under samrådstiden, 1 mars 2022 till 11 april 2022, har du möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter.

I bygg- och plantjänsten kan du ta del av planförslaget och utredningar samt lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Förslaget finns även på följande platser under den tid respektive lokal har öppet:

  • Alviks Bibliotek, Gustavslundsvägen 26, 1 trappa
  • Tekniska nämndhusets utställningslokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen senast 11 april 2022 i stadsbyggnadskontorets Bygg- och plantjänst, se länk ovan.

(Ärendets diarienummer: 2019-07846)

Samrådsmöte hålls inte just nu

Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor.

Läs mer om projektet