Samråd, bostäder på Stora Essingen

Huskropp och husgavel med träd runtomkring, illustration.
Fasad mot sydväst. Illustration: Nordisk Kombination Arkitekter AB.
  • Öppettid

    Samrådsperiod 22 mars–2 maj 2022

Förslag till detaljplan för Bykkaret 3 i stadsdelen Stora Essingen. Förslaget innebär cirka åtta bostäder i form av en tillbyggnad på ett lamellhus. Välkommen att lämna dina synpunkter.

Förslag till detaljplan

Planförslagets syfte är att möjliggöra en tillbyggnad i tre våningar på fastigheten Bykkaret 3 på Stora Essingen, för att skapa nya bostäder. Tillbyggnaden ska utföras så varsamt som möjligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 22 mars–2 maj 2022 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Läs mer om projektet