Samråd om bostäder, kontor och hotell i Sjöstadshöjden

  • Öppettid

    8 mar–25 apr

Förslag till detaljplan för cirka 4 000-5 000 arbetsplatser, 400-500 bostäder, ett hotell och en förskola i gränsen mellan Hammarbyhöjden och Hammarby sjöstad. Välkommen att lämna dina synpunkter.

Förslag till detaljplan

Planförslaget möjliggör cirka 4 000-5 000 arbetsplatser, cirka 400-500 bostäder i bostads- och hyresrätt, ett hotell, en förskola med sex avdelningar, nya torg/platsbildningar och en lekplats.

Hammarbyvägen föreslås sänkas och läggas samman med den lägre liggande Hammarby fabriksväg till ett urbant stråk. Längs södra sidan föreslås ny bebyggelse. Längs norra sidan föreslås i delar rivning och nybyggnad, i andra delar om- och tillbyggnad. Ett centralt placerat torg med goda solförhållanden föreslås också på norra sidan.

För att åstadkomma en trygg och tillgänglig koppling föreslås en ny bro som överdäckar den trafikerade Hammarbyvägen. Från brons södra sida föreslås en ny gata med nya, föreslagna bostäder leda österut, uppåt längs Hammarbyskogens norrsluttning. Den nya gatan avslutas med en vändplan och utsiktsplats varifrån befintliga gång- och cykelvägar leder vidare mot Hammarbyhöjden och Nackareservatet. Vid Hammarbytornet, där flera gång- och cykelvägar möts, föreslås ett nytt torg med lekplats nära skogen.

Kalmgatan föreslås förlängas åt sydöst för att möjliggöra nya bostäder och en förskola med sex avdelningar.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Du kan se planförslaget under samrådstiden 8 mars–25 april 2022 i:

  • Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Förslaget visas även upp på:

  • Södermalms stadsdelsförvaltning, Virkesvägen 3, Hammarby sjöstad.
  • Skarpnäcks stadsdelsförvaltnings entré, Björkhagsplan 6, Björkhagen. Här finns även en fysisk modellen över planförslaget.

Samrådsmöte

Samrådsmöte tisdag den 5 april klockan 17.00-19.00 i Sjöstadsskolans matsal, Hammarby allé 74. Välkommen att ställa frågor och prata med oss som arbetar med planen. En presentation av planförslaget startar klockan 17.15.

Läs mer om projektet