Samråd om program för Vinsta-Johannelund

  • Öppettid

    Samrådsperiod 19 april–31 maj

Under samrådstiden har du möjlighet till insyn i programarbetet och kan lämna synpunkter. Ett program upprättas för ett större område som underlag för flera framtida detaljplaner inom området.

Förslaget innebär en omvandling av Vinsta från ett verksamhetsområde till en innehållsrik och karaktärsfull stadsdel med nya bostäder, arbetsplatser, parker, skolor och en bytespunkt för kollektivtrafik.

Ta del av förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Samråd 19 april–31 maj 2022

Under samrådstiden kan du se förslaget i Tekniska nämndhusets utställningslokal Fyrkanten, Fleminggatan 4 och på Hässelby gårds bibliotek, Hässelby torg 10.

Digitalt informationsmöte

Ett informationsmöte direktsänds den 3 maj klockan 17–18 via vår webbplats där du också kan läsa mer om projektet.
Stadsutvecklingsområde Vinsta-Johannelund  

Samrådsmöte

Samrådsmöte hålls den 10 maj klockan 17–20 i Vinsta grundskola västra, Sorterargatan 26.

Läs mer om projektet