Samråd, bostäder, högstadieskola, förskola och ny park i Mariehäll

Illustration som visar föreslagen bebyggelse.
Översikt över föreslagen bebyggelse längs Bällstavägen, Tappvägen och Kratsbodavägen. Illustration: Tengboms.
  • Öppettid

    12 apr–30 maj

Nu finns det möjlighet att tycka till om förslag till detaljplan i Mariehäll som möjliggör en högstadieskola, cirka 350 bostäder, lokaler för verksamheter, förskola, parkområde samt nya stråk till omkringliggande områden. Samråd om detaljplanen pågår från 12 april till 30 maj 2022.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för en ny högstadieskola årskurs 7- 9 med idrottshall, bostäder och förskola. Detaljplanen ska även tillföra attraktiva utemiljöer, säkerställa allmän plats för natur och park och rekreativa kopplingar genom området.

Ta del av förslaget

Under samrådstiden, 12 april till 30 maj 2022, har du möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter.

I bygg- och plantjänsten kan du ta del av planförslaget och utredningar samt lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten, Stockholms stad

Förslaget finns även på följande platser, under den tid respektive lokal har öppet:

  • Bromma stadsdelsförvaltning (vid receptionen), Köpsvängen 24 i Bromma.
  • Tekniska nämndhusets utställningslokal Fyrkanten, Fleminggatan 4 på Kungsholmen.

Förslaget finns även utställt på Bromma Blocks, Ulvsundavägen 185 (plan 1, före detta skoaffärens lokal som idag är en loungeyta bredvid Akademibokhandeln)

Lämna synpunkter

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen senast 30 maj 2022 i stadsbyggnadskontorets Bygg- och plantjänst, se länk ovan.

(Ärendets diarienummer:2020-09402)

Samrådsmöte

Samrådsmöte hålls i form av öppet hus 27 april klockan 18:00-20:00 på Brommavik hotell, Karlsbodavägen 45.

Välkommen att ställa frågor och prata med oss som arbetar med planen. En presentation av planförslaget startar klockan 18:15.

 

Läs mer om projektet