Samråd om Mälarbanan

Översikt där Mälarbanans sträckning framgår.
Översikt där Mälarbanans sträckning framgår.
  • Öppettid

    10 maj - 20 juni

    Samrådsmöte 31 maj

Förslag till detaljplan för Mälarbanan, sträckan Sundbyberg-Spånga, framförallt stadsdelen Bromsten. Samrådsmöte hålls den 31 maj. Välkommen att lämna dina synpunkter.

Förslag till detaljplan

Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av Mälarbanan inom sträckan Sundbybergs kommungräns till Midgränd vid Bromstens IP, Spånga. Detaljplanen omfattar den andra av två delsträckor inom Stockholms stad.

Utöver järnvägsområdet berörs även bostads- och verksamhetsfastigheter och allmän plats i form av gata och park.

Planområde

Planområdet omfattar cirka 13,5 hektar och spårsträckan är cirka 2,6 kilometer. Mark för utökat järnvägsområde utgörs av både privatägd kvartersmark och kommunägd allmän platsmark.

Planområdet berör i huvudsak Norrmalm 5:1 som ägs av Trafikverket. Ett flertal privata och kommunalägda fastigheter ligger anslutning till detta.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planärende, Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 10 maj – 20 juni 2022 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls tisdagen 31 maj 2022 klockan 18.00 – 19.30 i Bromstensskolans matsal, Carl Barks väg 10.

Läs mer om Mälarbanan