Samråd, student- och forskarbostäder på Norra Djurgården

En visionsbild som visar hur den nya bebyggelsen ser ut från områdets huvudgata.
Visionsbild, vy från områdets huvudgata, med den nya torgplatsen. Bild: Sweco
  • Öppettid

    Samrådsperiod 14 mars 2023 – 24 april 2023

    Samrådsmöte 29 mars 2023

Förslag till detaljplanen berör delar av fastigheten Kräftriket Norra Djurgården 1:44. Förslaget skapar byggrätter för cirka 300 nya bostäder för studenter och forskare samt forsknings- och undervisningslokaler. Samrådsmötet hålls 29 mars 2023. Välkommen att lämna dina synpunkter.

Förslag till detaljplan

Planförslaget utgår från att stärka de riktningar, stråk, entréer och parkrum som finns i området, Dnr.2021-04218.

Parkeringsytor ska omvandlas till byggrätter och parkmiljöer.

I planområdets nordvästra och södra del skapas nya sammanhängande parkrum som ansluter till vattnet.

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 14 mars–24 april 2023 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte i form av öppet hus hålls onsdag 29 mars 2023 klockan 17.30–19.30 i Tekniska nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Läs mer om projektet