Samråd om nya bostäder i Örby

Illustration över Stockholms stads siluett.
  • Öppettid

    Samrådsperiod 17 oktober–27 november

Förslag till detaljplan för Bärgningsbilen 1 på Turingevägen 32 i stadsdelen Örby. Förslaget innebär en ändring av planbestämmelser för fastighetsindelning för att möjliggöra avstyckning av tomten och uppförande av två nya bostäder.

Förslag till detaljplan

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av två nya bostäder i Örby.  

Titta på förslaget

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.

Pågående planarbete, Bygg- och plantjänsten

Planförslaget visas under samrådstiden 17 oktober–27 november 2023 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.