Planområdet med hyreslägenheterna inom kv Anholt närmast i bild och studentlägenheterna inom kv Ålborg bakom (Utopia Arkitekter AB)
Projekt Pågående

Bostäder, förskola och ungdomsgård i södra Kista

Kista

Söder om Kista centrum, nära Ärvingehallen utvecklas grannfastigheterna Anholt 1 och Jylland 1. Projektet omfattar flerbostadshus, studentlägenheter, förskola och ungdomsgård. Stockholms stad rustar upp närområdet. Arbetena pågår sedan vintern 2020.

Projektfakta

Planområdet Anholt 1 och Jylland 1 ligger cirka 300 meter från Kista centrum med galleria, tunnelbana och bussterminal.

I norra delen av planområdet, inom fastigheten Jylland 1, invid Ärvingehallen har cirka 355 studentlägenheter byggts. Lägenheterna har ett koncept som erbjuder de boende olika sociala sammanhang, då de delar på vissa gemensamma ytor såsom kök, vardagsrum, träningslokal och studierum. I ett av husens bottenplan har en ungdomsgård byggts.

I södra delen av planområdet, inom fastigheten Anholt 1, pågår byggnation av cirka 150-200 hyreslägenheter. En förskola med fem avdelningar kommer att byggas i områdets södra del som gränsar mot parkområdet. 

Delar av närområdet rustas upp

Stockholms stad rustar upp närområdet och trafiksäkerheten ses över. Stadens arbeten består i omläggningar av ledningar. Kistagången flyttas lite i sidled och breddas så att mer grönyta skapas mellan gång- och cykelbanan och befintlig bebyggelse öster om Kistagången. Gången förses med nya markmaterial, asfalt och stenläggning.

Vid Ärvingehallen har en trappa byggts och en ramp för öka tillgängligheten till entrén. Utanför hallen har en cykelparkering anlagts och en parkeringsplats. Vid torgplatserna har nya buskar planterats och belysningen kompletterats. Muren vid södra torget har rustats upp. Ett mindre torg skapas söder om den nya bebyggelsen som möter Järvafältet.

Mellan Jyllandsgatan och Köpenhamnsgatan har bussgatan öppnats upp för övrig genomfartstrafik. Vid busshållplatsen har en busshållplats av timglasmodell byggts för att sänka hastigheterna och öka trafiksäkerheten i samband med på- och avstigning.

Stadens arbeten sker i två etapper

Stadens sker i två etapper. I etapp 1 har staden rustat upp ytan mellan Ärvingehallen och kvarteret Jylland. Därefter kommer arbete ske längs Kistagången och torgytan.

I augusti 2023 kommer staden tillbaka för att genomföra arbetena inom etapp 2. Detta innebär bland annat att slutföra arbetena i Kistagången och Jyllandsgatan med plantering av nya träd och rusta upp gångbanan mot kvarteret Jylland och Anholt.

I etapp 2 byggs bland annat för skelettjordar som träden kommer att planteras i. Skelettjordarna bidrar till att träden trivs bättre. Jorden blir inte för kompakt, rötterna får tillräckligt med plats så att syre och näring kan komma ned till dem. Skelettjordarna är också en viktig komponent för en bättre dagvattenhantering.

I finplaneringen ingår montering av kompletterande belysning och att cykelställ placeras ut. Plattor och gatsten läggs och träd och grönska planteras.

Vid Kistagångens södra del finns en liten platsbildning. Muren rustas upp och platsen får nya parksoffor. De tre befintliga kaukasisk vingnötterna som finns på platsen sparas och får nya växtbäddar, för att ge träden optimala förhållanden att växa på platsen, samtidigt som dagvattnet fördröjs. Vid träden skapas även en ny underplantering av perenner och blommande lökväxter.

Platsbildningar och grönska

Upprustningen av närområdet innebär att grönskan kommer att gallras ur på en del platser och del träd kommer behöva fällas, främst för att ledningar ska läggas ned i marken.

En del träd och buskar som tas bort flyttas eller ersätts med ny växtlighet. De arter som kommer finnas i området är japansk magnolia, japanskt lärkträd och flerstammiga mindre träd, som blodplommon, ginnalalönn och hybridmagnolia. Runt Ärvingehallen kommer bland annat silverlönnar planteras.

Nya perenner och ytor för buskar tillkommer kring platsbildningen där Thorvaldsengången möter Kistagången samt längs Thorvaldsengången, vid den trekantiga platsbildningen söder om Igelbäcksskolan samt i anslutning till den nya torgytan vid Ärvingehallen.

Byggaktör

Byggaktören Ailon ansvarar för uppförandet och förvaltningen av de nya bostäderna samt byggnation av förskola och ungdomsgård inom sin kvartersmark.

Exploateringskontoret ansvarar för förändringen av Jyllandsgatan, Thorvaldensgången och Kistagången med mera.

Tidplan

Detaljplanen vann laga kraft 16 november 2016.
Ailons byggnation inom kvarteret Jylland 1 påbörjades i början av 2020 och beräknas avslutas under 2023.
Ailons webbplats

Stadens arbeten inom första etappen startade hösten 2020 och pågick till årsskiftet 2021/2022. Andra etappen startar när Ailon är klara med bostäderna. Trolig start efter sommaren 2023.

Bildgalleri

Illustrationsplan där ny bebyggelse och upprustning av närområdet framgår.
Illustrationsplan där ny bebyggelse och upprustning av närområdet framgår.
Planområdet med hyreslägenheterna inom kv Anholt närmast i bild och studentlägenheterna inom kv Ålborg bakom (Utopia Arkitekter AB)
Vy över planområdet med hyreslägenheterna inom kv Anholt närmast i bild och studentlägenheterna inom kv Ålborg bakom (Utopia Arkitekter AB)
Perspektiv som visar Jyllandsgatan med föreslagen bebyggelse inom kv Anholt (Utopia Arkitekter AB)
Perspektiv som visar Jyllandsgatan med föreslagen bebyggelse inom kv Anholt (Utopia Arkitekter AB)
Vy över husen mot Kistagången, torgytan och bebyggelsen inom kv Ålborg 1 (Utopia Arkitekter AB)
Kistagången, torgytan och bebyggelsen inom kv Ålborg 1 (Utopia Arkitekter AB)

Vill du veta mer?

Planen vann laga kraft 16 november 2016. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet som skett fram tills dess.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Byggaktör Ailon

Frågor om byggnation av bostäder, ungdomsgård och förskola

Rawaz Baban

Byggledare, Hifab

Byggledare för Stockholms stads arbeten på allmän plats.

Kibria Azad Khan

Byggprojektledare, Exploateringskontoret

Joakim Norell

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad