Resultat – Naturreservat

I mars 2023 ställdes frågor till Stora medborgarpanelen för att få underlag till hur Stockholms stad kan utveckla stadens naturreservat för att bättre passa målgruppen äldre. Naturreservaten i Stockholms stad är välbesökta och uppskattade och det lämnades många värdefulla åsikter för staden att arbeta vidare med.

Tack till dig som deltog!

Stockholm har ambitionen att bli en stad som är tillgänglig och välkomnande för äldre invånare och för att uppnå detta mål är det viktigt att utveckla stadens naturområden på ett sätt som gynnar alla stockholmare. Staden ville därför undersöka hur Stockholms naturreservat kan förbättras för att möta behoven hos stadens invånare, med fokus på 65 år och äldre.

Urval av resultatet

  • Att röra sig i naturen – Nästan nio av tio rör sig i naturen några gånger i månaden eller oftare. De som är äldre (80+ år) och boende i innerstad rör sig mer sällan i naturen. Den vanligaste typen av natur att röra sig i är bostadsnära natur, parker och naturreservat.
  • Naturreservat – Det vanligaste naturreservatet att besöka är Nackareservatet i Stockholm som hälften av de svarande uppger. Årstaskogen-Årsta holmars naturreservat är det naturreservat som besöks oftast dagligen. Fyra av tio uppger att deras besök är beroende av årstid, den vanligaste anledningen är vädret. Det vanligaste sättet att ta sig till ett naturreservat är till fots, följt av cykel och kollektivtrafik. En av sju uppger att de aldrig besöker något av naturreservaten.
  • Trygghet – De flesta känner sig trygga i naturreservaten. I de naturreservat med lägst trygghet känner sig ändå tre av fyra trygga. I de naturreservat med störst trygghet känner sig nio av tio trygga.
  • Välmående – För tre av fyra är naturreservat viktigt för deras välmående, hälften uppger att det är mycket viktigt.
  • Åtgärder – De som är äldre vill se halkbekämpning och slingor utan brantare partier inom naturreservaten.

Vad händer med resultaten?

Svaren i medborgarpanelen utgör, tillsammans med resultatet från den dialog som genomförts med fokusgrupper, underlag i en rapport om vad stockholmare och i synnerhet äldre stockholmare tycker om stadens naturreservat. Rapporten som arbetas fram tillsammans med stadsdelsförvaltningar, miljöförvaltningen och trafikkontoret visar på olika sätt att främja äldres vistelse i naturreservat. De insikter som svaren i medborgarpanelen ger kommer också att användas av fler av stadens förvaltningar för att utveckla stadens natur- och rekreativa miljöer, i synnerhet stadens naturreservat.

Se urval av resultatet

Hela resultatet

Bilderna ovan är ett litet urval av de frågor som ställdes. Du som vill läsa hela dokumentet/sammanställningen av alla frågor kan göra det i det här pdf-dokumentet.

Kontakt

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Stora medborgarpanelen

Uppdaterad